ԴՐՈՅԹՆԵՐ

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շաղիկ Ակիլյան Իսհակի ԱՁ-ի, այսուհետ՝ «կատարող» եւ ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի՝ որը ծառայություն է ձեռք բերում կատարողից, այսուհետ՝ «պատվիրատու», միջև պայմանագրային հարաբերությունները կարգավորվում են ներքոնշյալ դրույթներով և պայմաններով, ի լրումն ցանկացած այլ դրույթների որոնք ներգրավված են այլ պայմանագրերում կամ համաձայնագրերում:

 

Վճարումը

Գործարքների, որոնց ընդհանուր արժեքը չի գերազանցում 250 000 ՀՀ դրամը (կամ 500 ԱՄՆ դոլարը), վճարման և կատարման դրույթներն ու պայմանները հաստատվում են երկկողմ համաձայնությամբ, արտահայտված գրավոր հաղորթակցության միջոցով (օրինակ՝ էլեկտրոնային նամակի միջոցով):

 

Գործարքների, որոնց ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 250 000 ՀՀ դրամը (կամ 500 ԱՄՆ դոլարը), վճարումը կկատարվի երեք փուլով՝

• Առաջին փուլով պատվիրատուն պարտավոր է վճարել ծառայության ընդհանուր արժեքի 30 տոկոսը, որպես կանխավճար, մինչև աշխատանքների մեկնարկը:

• Երկրորդ փուլով, պատվիրատուն պարտավոր է վճարել ծառայության ընդհանուր արժեքի 40 տոկոսը, որպես վճար, պատվիրատույի և կատարողի միջև փոխադարձ համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո, առ այն, որ աշխատանքները պատշաճ որակով կատարված են: Աշխատանքները ենթակա են ներքոնշյալ վերանայման պայմաններին և դրույթներին կամ դրույթներով, որոնք կարգավորվում են այլ պայմանագրերով և համաձայնագրերով:

• Երրորդ փուլով, պատվիրատուն վճարում է մնացյալ 30 տոկոսը, վերջնական աշխատանքները կատարողի կողմից ստանալու պահին:

 

Ստեղծված աշխատանքի մտավոր սեփականության իրավունքները կպատկանեն կատարողին այնքան ժամանակ, որ գործարքի ամբողջական գումարը չեն փոխանցվել կատարողին:

 

Հավելյալ վերանայումները, որոնք չեն սահմանված պայմանագրով կամ այլ համաձայնագրերով, գնահատվելու են բարեխղճորեն և ենթակա են հավելյալ ժամավճարի, ըստ ներգրավված ջանքերի:

 

Հայաստանի հանրապետության տարածքում վճարումներ կատարելու դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է նախապես տեղեկացնել կատարողին և վերջինս պարտավոր է տրամադրել դրամային արժույթով հաշիվ ապրանքագիր. համաձայն Հայաստանի հանրապետության  օրենքի Հայաստանի հանրապետության տարածքում գործարքներն իրականացվում են միայն Հայաստանի հանրապետության դրամի արժույթով:

Հայաստանի հանրապետության տարածքից դուրս արտարժույթով վճարումներ կատարելու վերաբրյալ սահամանափակումներ չկան:

 

Գումարի վերադարձ

Այս կայքի օգտագործման արդյունքում ձեռք բերված ցանկացած համաձայնություն կամ պայմանագիր ենթարկվում են երկկողմ պայմանավորվածության դրույթներին: Բացառությամբ գումարի վերադարձի հատուկ բանակցված պայմանների, բոլոր վճարումները վերջնական են:

 

Աշխատանքի հանձնում

Բոլոր աշխատանքների հանձնումը կատարվում է էլեկտրոնային եղանակով:

 

Վճարման գործընթացը

Այս կայքի միջոցով, կատարողի կողմից, մատակարարված բոլոր ծառայությունների համար վճարումը իրականացվում է Ամերիա բանկի առցանց վճարումների, անվտանք, համակարգի միջոցով: Կատարողի կոմից պատվիրատույի վճարային քարտերի տվյալները չեն պահպանվում այս կայքում:

 

Դրույթների բախում

Այս կայքում սահմանված դրույթներն ու պայմանները փաստագրված են հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Պատվիրատույի և կատարողի միջև ստորագրված ցանկացած պայմանագիր կամ համաձայնագիր նույնպես պետք է լինի հայերեն և անգլերեն լեզուներով, ստորագրված երկու օրինակից, որոնք իրավական տեսանկյունից հավասարազոր են: Հայերեն և անգլերեն տեքստերի միջև տարբերություն առաջանալու դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տեքստին: Այս դրույթների և պայմանների ու երկկողմ ստորագրված պայմանագրի միջև տարբերություն առաջանալու դեպքում նախապատվությունը տրվում է երկկողմ ստորագրված պայմանագրին:

ԴՐՈՅԹՆԵՐ

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շաղիկ Ակիլյան Իսհակի ԱՁ-ի, այսուհետ՝ «կատարող» եւ ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի՝ որը ծառայություն է ձեռք բերում կատարողից, այսուհետ՝ «պատվիրատու», միջև պայմանագրային հարաբերությունները կարգավորվում են ներքոնշյալ դրույթներով և պայմաններով, ի լրումն ցանկացած այլ դրույթների որոնք ներգրավված են այլ պայմանագրերում կամ համաձայնագրերում:

 

Վճարումը

Գործարքների, որոնց ընդհանուր արժեքը չի գերազանցում 250 000 ՀՀ դրամը (կամ 500 ԱՄՆ դոլարը), վճարման և կատարման դրույթներն ու պայմանները հաստատվում են երկկողմ համաձայնությամբ, արտահայտված գրավոր հաղորթակցության միջոցով (օրինակ՝ էլեկտրոնային նամակի միջոցով):

 

Գործարքների, որոնց ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 250 000 ՀՀ դրամը (կամ 500 ԱՄՆ դոլարը), վճարումը կկատարվի երեք փուլով՝

• Առաջին փուլով պատվիրատուն պարտավոր է վճարել ծառայության ընդհանուր արժեքի 30 տոկոսը, որպես կանխավճար, մինչև աշխատանքների մեկնարկը:

• Երկրորդ փուլով, պատվիրատուն պարտավոր է վճարել ծառայության ընդհանուր արժեքի 40 տոկոսը, որպես վճար, պատվիրատույի և կատարողի միջև փոխադարձ համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո, առ այն, որ աշխատանքները պատշաճ որակով կատարված են: Աշխատանքները ենթակա են ներքոնշյալ վերանայման պայմաններին և դրույթներին կամ դրույթներով, որոնք կարգավորվում են այլ պայմանագրերով և համաձայնագրերով:

• Երրորդ փուլով, պատվիրատուն վճարում է մնացյալ 30 տոկոսը, վերջնական աշխատանքները կատարողի կողմից ստանալու պահին:

 

Ստեղծված աշխատանքի մտավոր սեփականության իրավունքները կպատկանեն կատարողին այնքան ժամանակ, որ գործարքի ամբողջական գումարը չեն փոխանցվել կատարողին:

 

Հավելյալ վերանայումները, որոնք չեն սահմանված պայմանագրով կամ այլ համաձայնագրերով, գնահատվելու են բարեխղճորեն և ենթակա են հավելյալ ժամավճարի, ըստ ներգրավված ջանքերի:

 

Հայաստանի հանրապետության տարածքում վճարումներ կատարելու դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է նախապես տեղեկացնել կատարողին և վերջինս պարտավոր է տրամադրել դրամային արժույթով հաշիվ ապրանքագիր. համաձայն Հայաստանի հանրապետության  օրենքի Հայաստանի հանրապետության տարածքում գործարքներն իրականացվում են միայն Հայաստանի հանրապետության դրամի արժույթով:

Հայաստանի հանրապետության տարածքից դուրս արտարժույթով վճարումներ կատարելու վերաբրյալ սահամանափակումներ չկան:

 

Գումարի վերադարձ

Այս կայքի օգտագործման արդյունքում ձեռք բերված ցանկացած համաձայնություն կամ պայմանագիր ենթարկվում են երկկողմ պայմանավորվածության դրույթներին: Բացառությամբ գումարի վերադարձի հատուկ բանակցված պայմանների, բոլոր վճարումները վերջնական են:

 

Աշխատանքի հանձնում

Բոլոր աշխատանքների հանձնումը կատարվում է էլեկտրոնային եղանակով:

 

Վճարման գործընթացը

Այս կայքի միջոցով, կատարողի կողմից, մատակարարված բոլոր ծառայությունների համար վճարումը իրականացվում է Ամերիա բանկի առցանց վճարումների, անվտանք, համակարգի միջոցով: Կատարողի կոմից պատվիրատույի վճարային քարտերի տվյալները չեն պահպանվում այս կայքում:

 

Դրույթների բախում

Այս կայքում սահմանված դրույթներն ու պայմանները փաստագրված են հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Պատվիրատույի և կատարողի միջև ստորագրված ցանկացած պայմանագիր կամ համաձայնագիր նույնպես պետք է լինի հայերեն և անգլերեն լեզուներով, ստորագրված երկու օրինակից, որոնք իրավական տեսանկյունից հավասարազոր են: Հայերեն և անգլերեն տեքստերի միջև տարբերություն առաջանալու դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տեքստին: Այս դրույթների և պայմանների ու երկկողմ ստորագրված պայմանագրի միջև տարբերություն առաջանալու դեպքում նախապատվությունը տրվում է երկկողմ ստորագրված պայմանագրին: